โรงเรียนวัดสีบัวทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 2 3 20 0 0 130
ร้อยละ 1.29 % 1.94 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 1 14 0 0 45
ร้อยละ 3.23 % 1.61 % 22.58 % 0.00 % 0.00 % 72.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 4 4 36 0 0 209
ร้อยละ 1.58 % 1.58 % 14.23 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %

191 : 2 , 3 , 22 , 0 , 0 , 164...1.05 , 1.57 , 11.52 , 0.00 , 0.00 , 85.86 = 27 : 14.14
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 17.39%

Powered By www.thaieducation.net