โรงเรียนวัดสีบัวทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
153
จำนวน(คน) 0 7 20 2 0 124
ร้อยละ 0.00 % 4.58 % 13.07 % 1.31 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 2 13 0 0 44
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 20.97 % 0.00 % 0.00 % 70.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 3 9 35 2 0 201
ร้อยละ 1.20 % 3.60 % 14.00 % 0.80 % 0.00 % 80.40 %

188 : 0 , 7 , 22 , 2 , 0 , 157...0.00 , 3.72 , 11.70 , 1.06 , 0.00 , 83.51 = 31 : 16.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 19.60%

Powered By www.thaieducation.net