โรงเรียนวัดบ้านแก (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.45 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 5 2 8 2 0 59
ร้อยละ 6.58 % 2.63 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 77.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 1 4 0 0 24
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 6 4 17 2 0 106
ร้อยละ 4.44 % 2.96 % 12.59 % 1.48 % 0.00 % 78.52 %

105 : 5 , 3 , 13 , 2 , 0 , 82...4.76 , 2.86 , 12.38 , 1.90 , 0.00 , 78.10 = 23 : 21.90
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.48%

Powered By www.thaieducation.net