โรงเรียนวัดบ้านแก (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 1 4 1 0 19
ร้อยละ 13.79 % 3.45 % 13.79 % 3.45 % 0.00 % 65.52 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 7 4 8 3 0 53
ร้อยละ 9.33 % 5.33 % 10.67 % 4.00 % 0.00 % 70.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 5 1 4 0 0 19
ร้อยละ 17.24 % 3.45 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 65.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 16 6 16 4 0 91
ร้อยละ 12.03 % 4.51 % 12.03 % 3.01 % 0.00 % 68.42 %

104 : 11 , 5 , 12 , 4 , 0 , 72...10.58 , 4.81 , 11.54 , 3.85 , 0.00 , 69.23 = 32 : 30.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58%

Powered By www.thaieducation.net