โรงเรียนวัดหนองยาง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 31
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 0 0 0 8 20 88
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.90 % 17.24 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 55
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 85.94 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 8 20 174
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 2.83 % 3.77 % 9.43 % 82.08 %

148 : 1 , 0 , 0 , 8 , 20 , 119...0.68 , 0.00 , 0.00 , 5.41 , 13.51 , 80.41 = 29 : 19.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.92%

Powered By www.thaieducation.net