โรงเรียนวัดหนองยาง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 31
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 96.88 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 0 23 6 0 82
ร้อยละ 5.13 % 0.00 % 19.66 % 5.13 % 0.00 % 70.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 61
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 85.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 10 1 29 6 0 174
ร้อยละ 4.55 % 0.45 % 13.18 % 2.73 % 0.00 % 79.09 %

149 : 7 , 0 , 23 , 6 , 0 , 113...4.70 , 0.00 , 15.44 , 4.03 , 0.00 , 75.84 = 36 : 24.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91%

Powered By www.thaieducation.net