โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 34
ร้อยละ 5.41 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.89 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 1 6 0 2 86
ร้อยละ 3.06 % 1.02 % 6.12 % 0.00 % 2.04 % 87.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 19
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 79.17 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 6 3 9 0 2 139
ร้อยละ 3.77 % 1.89 % 5.66 % 0.00 % 1.26 % 87.42 %

135 : 5 , 2 , 6 , 0 , 2 , 120...3.70 , 1.48 , 4.44 , 0.00 , 1.48 , 88.89 = 15 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.58%

Powered By www.thaieducation.net