โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 91
ร้อยละ 4.12 % 0.00 % 2.06 % 0.00 % 0.00 % 93.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 15
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 7 0 11 0 0 145
ร้อยละ 4.29 % 0.00 % 6.75 % 0.00 % 0.00 % 88.96 %

136 : 4 , 0 , 2 , 0 , 0 , 130...2.94 , 0.00 , 1.47 , 0.00 , 0.00 , 95.59 = 6 : 4.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04%

Powered By www.thaieducation.net