โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 4 1 0 14
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 16.00 % 4.00 % 0.00 % 56.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 0 2 9 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 3.33 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 81.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 3 5 13 1 0 63
ร้อยละ 3.53 % 5.88 % 15.29 % 1.18 % 0.00 % 74.12 %

85 : 3 , 5 , 13 , 1 , 0 , 63...3.53 , 5.88 , 15.29 , 1.18 , 0.00 , 74.12 = 22 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88%

Powered By www.thaieducation.net