โรงเรียนบ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 18
ร้อยละ 11.54 % 0.00 % 19.23 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 6 2 11 0 0 40
ร้อยละ 10.17 % 3.39 % 18.64 % 0.00 % 0.00 % 67.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 9 2 16 0 0 58
ร้อยละ 10.59 % 2.35 % 18.82 % 0.00 % 0.00 % 68.24 %

85 : 9 , 2 , 16 , 0 , 0 , 58...10.59 , 2.35 , 18.82 , 0.00 , 0.00 , 68.24 = 27 : 31.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net