โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 5 2 7 5 5 23
ร้อยละ 10.64 % 4.26 % 14.89 % 10.64 % 10.64 % 48.94 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 8 5 28 13 7 67
ร้อยละ 6.25 % 3.91 % 21.88 % 10.16 % 5.47 % 52.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 13 7 35 18 12 90
ร้อยละ 7.43 % 4.00 % 20.00 % 10.29 % 6.86 % 51.43 %

175 : 13 , 7 , 35 , 18 , 12 , 90...7.43 , 4.00 , 20.00 , 10.29 , 6.86 , 51.43 = 85 : 48.57
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 48.57%

Powered By www.thaieducation.net