โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 2 7 6 6 20
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 15.22 % 13.04 % 13.04 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
127
จำนวน(คน) 9 5 27 14 6 66
ร้อยละ 7.09 % 3.94 % 21.26 % 11.02 % 4.72 % 51.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 14 7 34 20 12 86
ร้อยละ 8.09 % 4.05 % 19.65 % 11.56 % 6.94 % 49.71 %

173 : 14 , 7 , 34 , 20 , 12 , 86...8.09 , 4.05 , 19.65 , 11.56 , 6.94 , 49.71 = 87 : 50.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 50.29%

Powered By www.thaieducation.net