โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 34
ร้อยละ 8.89 % 8.89 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 12 7 16 2 1 88
ร้อยละ 9.52 % 5.56 % 12.70 % 1.59 % 0.79 % 69.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 16 11 19 2 1 122
ร้อยละ 9.36 % 6.43 % 11.11 % 1.17 % 0.58 % 71.35 %

171 : 16 , 11 , 19 , 2 , 1 , 122...9.36 , 6.43 , 11.11 , 1.17 , 0.58 , 71.35 = 49 : 28.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 28.65%

Powered By www.thaieducation.net