โรงเรียนวัดรัตนาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 14
ร้อยละ 10.53 % 0.00 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 0 0 21 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 34.43 % 0.00 % 0.00 % 65.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 2 0 24 0 0 54
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 30.00 % 0.00 % 0.00 % 67.50 %

80 : 2 , 0 , 24 , 0 , 0 , 54...2.50 , 0.00 , 30.00 , 0.00 , 0.00 , 67.50 = 26 : 32.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50%

Powered By www.thaieducation.net