โรงเรียนวัดหัวสะแกตก (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 18
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 56
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 7.81 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 22
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 9 0 14 0 0 96
ร้อยละ 7.56 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 80.67 %

89 : 6 , 0 , 9 , 0 , 0 , 74...6.74 , 0.00 , 10.11 , 0.00 , 0.00 , 83.15 = 15 : 16.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 19.33%

Powered By www.thaieducation.net