โรงเรียนวัดหัวสะแกตก (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 21
ร้อยละ 12.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 48
ร้อยละ 4.62 % 0.00 % 21.54 % 0.00 % 0.00 % 73.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 23
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 16.13 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 9 0 20 0 0 92
ร้อยละ 7.44 % 0.00 % 16.53 % 0.00 % 0.00 % 76.03 %

90 : 6 , 0 , 15 , 0 , 0 , 69...6.67 , 0.00 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 76.67 = 21 : 23.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 23.97%

Powered By www.thaieducation.net