โรงเรียนวัดท่าตลาด (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 35
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 1 2 10 0 0 83
ร้อยละ 1.04 % 2.08 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 86.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 5 2 10 0 0 118
ร้อยละ 3.70 % 1.48 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 87.41 %

135 : 5 , 2 , 10 , 0 , 0 , 118...3.70 , 1.48 , 7.41 , 0.00 , 0.00 , 87.41 = 17 : 12.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.59%

Powered By www.thaieducation.net