โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
126
จำนวน(คน) 3 4 18 0 0 101
ร้อยละ 2.38 % 3.17 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.16 %
ระดับประถมศึกษา
526
จำนวน(คน) 23 9 108 0 1 385
ร้อยละ 4.37 % 1.71 % 20.53 % 0.00 % 0.19 % 73.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 652 คน
จำนวน(คน) 26 13 126 0 1 486
ร้อยละ 3.99 % 1.99 % 19.33 % 0.00 % 0.15 % 74.54 %

652 : 26 , 13 , 126 , 0 , 1 , 486...3.99 , 1.99 , 19.33 , 0.00 , 0.15 , 74.54 = 166 : 25.46
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 652 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 25.46%

Powered By www.thaieducation.net