โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 3 4 16 0 0 104
ร้อยละ 2.36 % 3.15 % 12.60 % 0.00 % 0.00 % 81.89 %
ระดับประถมศึกษา
560
จำนวน(คน) 16 10 109 0 1 424
ร้อยละ 2.86 % 1.79 % 19.46 % 0.00 % 0.18 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 687 คน
จำนวน(คน) 19 14 125 0 1 528
ร้อยละ 2.77 % 2.04 % 18.20 % 0.00 % 0.15 % 76.86 %

687 : 19 , 14 , 125 , 0 , 1 , 528...2.77 , 2.04 , 18.20 , 0.00 , 0.15 , 76.86 = 159 : 23.14
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 687 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 23.14%

Powered By www.thaieducation.net