โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
127
จำนวน(คน) 5 7 20 0 0 95
ร้อยละ 3.94 % 5.51 % 15.75 % 0.00 % 0.00 % 74.80 %
ระดับประถมศึกษา
558
จำนวน(คน) 20 10 104 0 0 424
ร้อยละ 3.58 % 1.79 % 18.64 % 0.00 % 0.00 % 75.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 685 คน
จำนวน(คน) 25 17 124 0 0 519
ร้อยละ 3.65 % 2.48 % 18.10 % 0.00 % 0.00 % 75.77 %

685 : 25 , 17 , 124 , 0 , 0 , 519...3.65 , 2.48 , 18.10 , 0.00 , 0.00 , 75.77 = 166 : 24.23
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 685 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 24.23%

Powered By www.thaieducation.net