โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 39
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 0 3 8 4 0 87
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 7.84 % 3.92 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 3 0 7 1 0 23
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 20.59 % 2.94 % 0.00 % 67.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 5 3 17 5 0 149
ร้อยละ 2.79 % 1.68 % 9.50 % 2.79 % 0.00 % 83.24 %

145 : 2 , 3 , 10 , 4 , 0 , 126...1.38 , 2.07 , 6.90 , 2.76 , 0.00 , 86.90 = 19 : 13.10
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76%

Powered By www.thaieducation.net