โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 30
ร้อยละ 5.00 % 5.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 13 12 16 7 1 70
ร้อยละ 10.92 % 10.08 % 13.45 % 5.88 % 0.84 % 58.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 1 7 1 0 23
ร้อยละ 3.03 % 3.03 % 21.21 % 3.03 % 0.00 % 69.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 16 15 29 8 1 123
ร้อยละ 8.33 % 7.81 % 15.10 % 4.17 % 0.52 % 64.06 %

159 : 15 , 14 , 22 , 7 , 1 , 100...9.43 , 8.81 , 13.84 , 4.40 , 0.63 , 62.89 = 59 : 37.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 35.94%

Powered By www.thaieducation.net