โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 6 1 8 0 0 27
ร้อยละ 14.29 % 2.38 % 19.05 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 9 7 18 5 0 61
ร้อยละ 9.00 % 7.00 % 18.00 % 5.00 % 0.00 % 61.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 3 2 7 2 0 24
ร้อยละ 7.89 % 5.26 % 18.42 % 5.26 % 0.00 % 63.16 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 180 คน
จำนวน(คน) 18 10 33 7 0 112
ร้อยละ 10.00 % 5.56 % 18.33 % 3.89 % 0.00 % 62.22 %

142 : 15 , 8 , 26 , 5 , 0 , 88...10.56 , 5.63 , 18.31 , 3.52 , 0.00 , 61.97 = 54 : 38.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 180 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 37.78%

Powered By www.thaieducation.net