โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 0 2 0 0 18
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 1 17 2 1 77
ร้อยละ 3.92 % 0.98 % 16.67 % 1.96 % 0.98 % 75.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 95.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 8 1 21 2 1 142
ร้อยละ 4.57 % 0.57 % 12.00 % 1.14 % 0.57 % 81.14 %

126 : 8 , 1 , 19 , 2 , 1 , 95...6.35 , 0.79 , 15.08 , 1.59 , 0.79 , 75.40 = 31 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.86%

Powered By www.thaieducation.net