โรงเรียนวัดโพธิ์เอน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 19
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 6 5 14 4 0 74
ร้อยละ 5.83 % 4.85 % 13.59 % 3.88 % 0.00 % 71.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 1 2 7 1 0 34
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 15.56 % 2.22 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 9 8 21 6 0 127
ร้อยละ 5.26 % 4.68 % 12.28 % 3.51 % 0.00 % 74.27 %

126 : 8 , 6 , 14 , 5 , 0 , 93...6.35 , 4.76 , 11.11 , 3.97 , 0.00 , 73.81 = 33 : 26.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.73%

Powered By www.thaieducation.net