โรงเรียนวัดม่วงคัน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 6 3 3 2 2 31
ร้อยละ 12.77 % 6.38 % 6.38 % 4.26 % 4.26 % 65.96 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 19 6 33 6 6 69
ร้อยละ 13.67 % 4.32 % 23.74 % 4.32 % 4.32 % 49.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 3 15 2 4 35
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 24.19 % 3.23 % 6.45 % 56.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 28 12 51 10 12 135
ร้อยละ 11.29 % 4.84 % 20.56 % 4.03 % 4.84 % 54.44 %

186 : 25 , 9 , 36 , 8 , 8 , 100...13.44 , 4.84 , 19.35 , 4.30 , 4.30 , 53.76 = 86 : 46.24
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.56%

Powered By www.thaieducation.net