โรงเรียนวัดม่วงคัน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 3 3 2 0 33
ร้อยละ 14.58 % 6.25 % 6.25 % 4.17 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 19 6 32 7 7 69
ร้อยละ 13.57 % 4.29 % 22.86 % 5.00 % 5.00 % 49.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 3 15 2 4 35
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 24.19 % 3.23 % 6.45 % 56.45 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 29 12 50 11 11 137
ร้อยละ 11.60 % 4.80 % 20.00 % 4.40 % 4.40 % 54.80 %

188 : 26 , 9 , 35 , 9 , 7 , 102...13.83 , 4.79 , 18.62 , 4.79 , 3.72 , 54.26 = 86 : 45.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20%

Powered By www.thaieducation.net