โรงเรียนวัดม่วงคัน (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 3 4 1 0 33
ร้อยละ 14.58 % 6.25 % 8.33 % 2.08 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 18 7 34 5 7 69
ร้อยละ 12.86 % 5.00 % 24.29 % 3.57 % 5.00 % 49.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 3 15 2 3 36
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 24.19 % 3.23 % 4.84 % 58.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 28 13 53 8 10 138
ร้อยละ 11.20 % 5.20 % 21.20 % 3.20 % 4.00 % 55.20 %

188 : 25 , 10 , 38 , 6 , 7 , 102...13.30 , 5.32 , 20.21 , 3.19 , 3.72 , 54.26 = 86 : 45.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80%

Powered By www.thaieducation.net