โรงเรียนวัดลั่นทม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 1 5 2 1 13
ร้อยละ 18.52 % 3.70 % 18.52 % 7.41 % 3.70 % 48.15 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 3 13 1 0 51
ร้อยละ 4.23 % 4.23 % 18.31 % 1.41 % 0.00 % 71.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 98 คน
จำนวน(คน) 8 4 18 3 1 64
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 18.37 % 3.06 % 1.02 % 65.31 %

98 : 8 , 4 , 18 , 3 , 1 , 64...8.16 , 4.08 , 18.37 , 3.06 , 1.02 , 65.31 = 34 : 34.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.69%

Powered By www.thaieducation.net