โรงเรียนวัดงิ้วราย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 12
ร้อยละ 9.52 % 14.29 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 4 6 7 5 0 75
ร้อยละ 4.12 % 6.19 % 7.22 % 5.15 % 0.00 % 77.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 37
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 90.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 159 คน
จำนวน(คน) 6 9 11 9 0 124
ร้อยละ 3.77 % 5.66 % 6.92 % 5.66 % 0.00 % 77.99 %

118 : 6 , 9 , 9 , 7 , 0 , 87...5.08 , 7.63 , 7.63 , 5.93 , 0.00 , 73.73 = 31 : 26.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 159 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01%

Powered By www.thaieducation.net