โรงเรียนวัดงิ้วราย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 12
ร้อยละ 9.52 % 14.29 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 6 7 5 0 70
ร้อยละ 4.35 % 6.52 % 7.61 % 5.43 % 0.00 % 76.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 0 0 2 2 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.76 % 4.76 % 0.00 % 90.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 6 9 11 9 0 120
ร้อยละ 3.87 % 5.81 % 7.10 % 5.81 % 0.00 % 77.42 %

113 : 6 , 9 , 9 , 7 , 0 , 82...5.31 , 7.96 , 7.96 , 6.19 , 0.00 , 72.57 = 31 : 27.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net