โรงเรียนวัดงิ้วราย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 4 0 2 2 0 13
ร้อยละ 19.05 % 0.00 % 9.52 % 9.52 % 0.00 % 61.90 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 4 0 7 7 0 74
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 7.61 % 7.61 % 0.00 % 80.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 35
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 85.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 10 0 11 11 0 122
ร้อยละ 6.49 % 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 79.22 %

113 : 8 , 0 , 9 , 9 , 0 , 87...7.08 , 0.00 , 7.96 , 7.96 , 0.00 , 76.99 = 26 : 23.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78%

Powered By www.thaieducation.net