โรงเรียนวัดยางช้าย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 5 0 0 27
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 10 0 20 0 0 83
ร้อยละ 8.85 % 0.00 % 17.70 % 0.00 % 0.00 % 73.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 14 1 28 0 0 131
ร้อยละ 8.05 % 0.57 % 16.09 % 0.00 % 0.00 % 75.29 %

148 : 12 , 1 , 25 , 0 , 0 , 110...8.11 , 0.68 , 16.89 , 0.00 , 0.00 , 74.32 = 38 : 25.68
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.71%

Powered By www.thaieducation.net