โรงเรียนวัดยางช้าย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 27
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 11.43 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 0 22 0 0 84
ร้อยละ 6.19 % 0.00 % 19.47 % 0.00 % 0.00 % 74.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 22
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 11 1 29 0 0 133
ร้อยละ 6.32 % 0.57 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 76.44 %

148 : 10 , 1 , 26 , 0 , 0 , 111...6.76 , 0.68 , 17.57 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 37 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.56%

Powered By www.thaieducation.net