โรงเรียนวัดยางช้าย (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 1 5 0 0 24
ร้อยละ 11.76 % 2.94 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 0 23 3 0 76
ร้อยละ 7.27 % 0.00 % 20.91 % 2.73 % 0.00 % 69.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 19
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 0.00 % 76.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 13 1 33 3 0 119
ร้อยละ 7.69 % 0.59 % 19.53 % 1.78 % 0.00 % 70.41 %

144 : 12 , 1 , 28 , 3 , 0 , 100...8.33 , 0.69 , 19.44 , 2.08 , 0.00 , 69.44 = 44 : 30.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 29.59%

Powered By www.thaieducation.net