โรงเรียนวัดศรีกุญชร (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 0 0 0 1 3
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 6 0 0 0 3 31
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 7.50 % 77.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 8 0 0 0 4 34
ร้อยละ 17.39 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.70 % 73.91 %

46 : 8 , 0 , 0 , 0 , 4 , 34...17.39 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 8.70 , 73.91 = 12 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net