โรงเรียนวัดศรีกุญชร (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 3
ร้อยละ 33.33 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 5 0 1 0 2 38
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 4.35 % 82.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 52 คน
จำนวน(คน) 7 1 1 0 2 41
ร้อยละ 13.46 % 1.92 % 1.92 % 0.00 % 3.85 % 78.85 %

52 : 7 , 1 , 1 , 0 , 2 , 41...13.46 , 1.92 , 1.92 , 0.00 , 3.85 , 78.85 = 11 : 21.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 52 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15%

Powered By www.thaieducation.net