โรงเรียนวัดสามประชุม(วันครู2504) (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
48
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.75 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 25
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 75.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 1 0 18 0 0 80
ร้อยละ 1.01 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 80.81 %

66 : 0 , 0 , 11 , 0 , 0 , 55...0.00 , 0.00 , 16.67 , 0.00 , 0.00 , 83.33 = 11 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.19%

Powered By www.thaieducation.net