โรงเรียนวัดท่าอิฐ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 31.25 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 1 12 0 0 49
ร้อยละ 4.62 % 1.54 % 18.46 % 0.00 % 0.00 % 75.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 5 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.74 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 3 1 22 0 0 78
ร้อยละ 2.88 % 0.96 % 21.15 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

81 : 3 , 1 , 17 , 0 , 0 , 60...3.70 , 1.23 , 20.99 , 0.00 , 0.00 , 74.07 = 21 : 25.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net