โรงเรียนวัดท่าอิฐ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 3 1 13 0 0 50
ร้อยละ 4.48 % 1.49 % 19.40 % 0.00 % 0.00 % 74.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 3 1 25 0 0 78
ร้อยละ 2.80 % 0.93 % 23.36 % 0.00 % 0.00 % 72.90 %

83 : 3 , 1 , 19 , 0 , 0 , 60...3.61 , 1.20 , 22.89 , 0.00 , 0.00 , 72.29 = 23 : 27.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10%

Powered By www.thaieducation.net