โรงเรียนวัดท่าอิฐ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 1 4 2 0 6
ร้อยละ 23.53 % 5.88 % 23.53 % 11.76 % 0.00 % 35.29 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 5 3 18 1 0 40
ร้อยละ 7.46 % 4.48 % 26.87 % 1.49 % 0.00 % 59.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
24
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 9 5 30 3 0 61
ร้อยละ 8.33 % 4.63 % 27.78 % 2.78 % 0.00 % 56.48 %

84 : 9 , 4 , 22 , 3 , 0 , 46...10.71 , 4.76 , 26.19 , 3.57 , 0.00 , 54.76 = 38 : 45.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 43.52%

Powered By www.thaieducation.net