โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 6
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 4 0 5 0 3 27
ร้อยละ 10.26 % 0.00 % 12.82 % 0.00 % 7.69 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 48 คน
จำนวน(คน) 5 0 6 1 3 33
ร้อยละ 10.42 % 0.00 % 12.50 % 2.08 % 6.25 % 68.75 %

48 : 5 , 0 , 6 , 1 , 3 , 33...10.42 , 0.00 , 12.50 , 2.08 , 6.25 , 68.75 = 15 : 31.25
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25%

Powered By www.thaieducation.net