โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 3
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 10.00 % 20.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 15
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 18.52 % 3.70 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 5 5 6 3 0 18
ร้อยละ 13.51 % 13.51 % 16.22 % 8.11 % 0.00 % 48.65 %

37 : 5 , 5 , 6 , 3 , 0 , 18...13.51 , 13.51 , 16.22 , 8.11 , 0.00 , 48.65 = 19 : 51.35
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 51.35%

Powered By www.thaieducation.net