โรงเรียนวัดบ้านสร้าง (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 2 3 1 2 0 3
ร้อยละ 18.18 % 27.27 % 9.09 % 18.18 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 15
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 18.52 % 3.70 % 0.00 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 5 6 6 3 0 18
ร้อยละ 13.16 % 15.79 % 15.79 % 7.89 % 0.00 % 47.37 %

38 : 5 , 6 , 6 , 3 , 0 , 18...13.16 , 15.79 , 15.79 , 7.89 , 0.00 , 47.37 = 20 : 52.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 52.63%

Powered By www.thaieducation.net