โรงเรียนวัดทางพระ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 3 21 0 0 51
ร้อยละ 5.06 % 3.80 % 26.58 % 0.00 % 0.00 % 64.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 0 3 12 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 7.69 % 30.77 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 4 6 33 0 0 82
ร้อยละ 3.20 % 4.80 % 26.40 % 0.00 % 0.00 % 65.60 %

86 : 4 , 3 , 21 , 0 , 0 , 58...4.65 , 3.49 , 24.42 , 0.00 , 0.00 , 67.44 = 28 : 32.56
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40%

Powered By www.thaieducation.net