โรงเรียนวัดทางพระ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 7 1 21 0 0 51
ร้อยละ 8.75 % 1.25 % 26.25 % 0.00 % 0.00 % 63.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 2 2 11 1 1 22
ร้อยละ 5.13 % 5.13 % 28.21 % 2.56 % 2.56 % 56.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 9 3 33 1 1 78
ร้อยละ 7.20 % 2.40 % 26.40 % 0.80 % 0.80 % 62.40 %

86 : 7 , 1 , 22 , 0 , 0 , 56...8.14 , 1.16 , 25.58 , 0.00 , 0.00 , 65.12 = 30 : 34.88
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60%

Powered By www.thaieducation.net