โรงเรียนวัดทางพระ (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 2
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 66.67 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 0 2 27 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 2.50 % 33.75 % 0.00 % 0.00 % 63.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 3 0 14 0 0 22
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 35.90 % 0.00 % 0.00 % 56.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 3 2 45 0 0 75
ร้อยละ 2.40 % 1.60 % 36.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %

86 : 0 , 2 , 31 , 0 , 0 , 53...0.00 , 2.33 , 36.05 , 0.00 , 0.00 , 61.63 = 33 : 38.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net