โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 0
ร้อยละ 66.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 18 0 4 2 1 3
ร้อยละ 64.29 % 0.00 % 14.29 % 7.14 % 3.57 % 10.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 20 0 5 2 1 3
ร้อยละ 64.52 % 0.00 % 16.13 % 6.45 % 3.23 % 9.68 %

31 : 20 , 0 , 5 , 2 , 1 , 3...64.52 , 0.00 , 16.13 , 6.45 , 3.23 , 9.68 = 28 : 90.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32%

Powered By www.thaieducation.net