โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 1
ร้อยละ 66.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 12 0 3 0 0 12
ร้อยละ 44.44 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 14 0 3 0 0 13
ร้อยละ 46.67 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 43.33 %

30 : 14 , 0 , 3 , 0 , 0 , 13...46.67 , 0.00 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 43.33 = 17 : 56.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67%

Powered By www.thaieducation.net