โรงเรียนวัดคำหยาด (สพป.อ่างทอง) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รัฐพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 5 3 5 0 0 14
ร้อยละ 18.52 % 11.11 % 18.52 % 0.00 % 0.00 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 10 3 9 0 0 44
ร้อยละ 15.15 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 20
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 18 7 18 0 0 78
ร้อยละ 14.88 % 5.79 % 14.88 % 0.00 % 0.00 % 64.46 %

93 : 15 , 6 , 14 , 0 , 0 , 58...16.13 , 6.45 , 15.05 , 0.00 , 0.00 , 62.37 = 35 : 37.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54%

Powered By www.thaieducation.net